Nabór wniosków 2016

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 15 LUTEGO DO 20 MAJA 2016 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD, skrócony wydruk wniosku, tzn. oświadczeń podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,  bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
pożyczka

Intensywność dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem programu jest Pani Sylwia Tkaczyk nr tel.: 22 45 90 360

Wartość alokacji dla naboru wynosi do  150 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Uwaga!
Do jednej pozycji na liście załączników można załączyć tylko 1 plik. Przy ponownej próbie dołączenia załącznika do tej samej pozycji system nadpisuje plik.
W przypadku konieczności dodania więcej niż 1 pliku do jednej pozycji należy je skompresować w jeden folder i następnie dołączyć folder skompresowany z plikami.

Szczegółowe informacje o naborze:

regulamin.pdf  - Treść regulaminu naboru BOCIAN

umowa_pozyczki_krajowa.doc  - Treść umowy pożyczki

zalaczniki_wymagane_do_wniosku_w_ramach_programu_Bocian - lista załączników formalnych, finansowych i merytorycznych wymaganych do wniosku o dofinansowanie składanego w ramach programu Bocian

wymagane_zalaczniki_formalne_i_finansowe_do_wniosku - wykaz dokumentów formalnych i finansowych dla wszystkich rodzajów podmiotów

instrukcja_sporzadzania_SW  - instrukcja sporządzania Studium Wykonalności

standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw - standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW

Informacja o założeniach cenowych do analizy finansowej

  

Pożyczki oprocentowane na warunkach preferencyjnych – wybrane zagadnienia dotyczące pomocy publicznej

  

Pożyczki oprocentowane na warunkach rynkowych – wybrane informacje dotyczące stopy oprocentowania

  

 

 

.