Nabór wniosków 2015

15.01.2016 r.

Zmiany w zasadach pomocy horyzontalnej

Od dnia 30 grudnia 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska. Weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250), oparte na zasadach pomocy na ochronę środowiska określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad pomocy horyzontalnej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczą:

  • sposobu obliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (m.in. nie będzie już konieczne odejmowanie 5-letnich korzyści z eksploatacji instalacji),
  • wielkości dopuszczalnej intensywności pomocy,
  • zmodyfikowanej definicji efektu zachęty.

Najważniejsze zmiany dotyczą efektu zachęty. Aby pomoc wywoływała efekt zachęty wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, które to rozpoczęcie, według nowych przepisów, oznacza:

  • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, lub
  • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub
  • zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,

zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Ostatni element definicji różni dotychczasowe pojęcie „rozpoczęcia inwestycji” od nowego jego rozumienia.

Jeśli umowa o dofinansowanie nie została zawarta przed wejściem w życie nowych przepisów dot. dopuszczalności pomocy horyzontalnej (tj. przed 30.12.2015 r.), wówczas do oceny wnioskowanej pomocy będą stosowane nowe przepisy. Oznacza to konieczność ponownej oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem dopuszczalności horyzontalnej pomocy publicznej, w tym w zakresie efektu zachęty w jego nowym rozumieniu. W przypadku, gdy warunek dotyczący efektu zachęty nie będzie spełniony, Wnioskodawca nie będzie mógł otrzymać pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska.

Zmiany w zasadach pomocy horyzontalnej uwzględnione zostały w wyjaśnieniach w punkcie „Pomoc publiczna w ramach programu BOCIAN (stan od dnia 30.12.2015)” poniżej.

 

20.11.2015 r.

W ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii”, dla projektów w których przewiduje się sprzedaż energii na aukcji, z uwagi na niepewność w zakresie możliwej do uzyskania przez Wnioskodawców ceny aukcyjnej, stosowane będą następujące zasady:

  • aukcyjna cena energii przyjęta do analizy finansowej nie może przekraczać ceny referencyjnej (przewidzianej w aktualnym na dany moment projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r. lub w przyjętym rozporządzeniu) pomniejszonej o wnioskowaną pomoc publiczną z NFOŚiGW o jaką ubiega się Wnioskodawca przeliczoną na 1 MWh oraz o ewentualną inną pomoc publiczną związaną z instalacją;
  • w umowach pożyczek zawieranych przed rozstrzygnięciem aukcji umieszczana będzie klauzula uzależniająca wypłatę środków od uzyskania na aukcji ceny nie niższej niż założona we wniosku do NFOŚiGW i ponownego potwierdzenia wykonalności finansowej projektu w oparciu o założenia cenowe oparte na wyniku aukcji i zaktualizowane pozostałe założenia analizy finansowej;
  •  do celów oceny dopuszczalności horyzontalnej pomocy publicznej nadal obowiązywać będą założenia cenowe wskazane w rozwijającej się zakładce „Pomoc publiczna w ramach programu BOCIAN (stan do dnia 29.12.2015)” (poniżej).

 

13.04.2015 r.

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 17 KWIETNIA DO 29 GRUDNIA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
pożyczka

Intensywność dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem programu jest Pani Joanna Jabłkowska, nr tel.: 22 45 95 846

Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego „Bocian” wynosi do  570 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Szczegółowe informacje o naborze:

regulamin.pdf  - Treść regulaminu naboru BOCIAN

umowa_pozyczki_krajowa.zip  - Treść umowy pożyczki (z instrukcjami i kalkulatorami)

zalaczniki_wymagane_do_wniosku_w_ramach_programu_Bocian - lista załączników formalnych, finansowych i merytorycznych wymaganych do wniosku o dofinansowanie składanego w ramach programu Bocian

wymagane_zalaczniki_formalne_i_finansowe_do_wniosku - wykaz dokumentów formalnych i finansowych dla wszystkich rodzajów podmiotów

instrukcja_sporzadzania_SW  - instrukcja sporządzania Studium Wykonalności

standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw - standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW

 

Pomoc publiczna w ramach programu BOCIAN (stan od dnia 30.12.2015)

  

 

Pomoc publiczna w ramach programu BOCIAN (stan do dnia 29.12.2015)

  

 

.

powrót
do góry