Aktualizacja programu

15.01.2016 r.

NFOŚiGW informuje o wzroście  od 1 stycznia 2016 r. stopy bazowej o 0,07% (z 1,76% na 1,83%), stosowanej przy wyliczaniu oprocentowania pożyczki NFOŚiGW  na warunkach rynkowych.

W związku z powyższym tabela marż w punktach bazowych oraz proponowanego oprocentowania pożyczki przy wysokim poziomie zabezpieczeń oraz stopie bazowej na poziomie 1,83% (od 01.01.2016 r.) wygląda następująco:

Kategoria ratingu

Marża w punktach bazowych

Proponowane oprocentowanie przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej

Wysoki (AAA-A)

60

2,43%

Dobry (BBB)

75

2,58%

Zadowalający (BB)

100

2,83%

Niski (B)

220

4,03%

Zły/Trudności finansowe (CCC i poniżej) oraz podmioty bez historii kredytowej

400

5,83%

 

01.06.2015 r.

NFOŚiGW informuje o zmianie  od 1 czerwca 2015 r. stopy bazowej o 0,4% (z 2,16% na 1,76%), stosowanej przy wyliczaniu oprocentowania pożyczki NFOŚiGW  na warunkach rynkowych.

W związku z powyższym tabela marż w punktach bazowych oraz proponowanego oprocentowania pożyczki przy wysokim poziomie zabezpieczeń oraz stopie bazowej na poziomie 1,76% (od 01.06.2015 r.)  znajduje się poniżej w aktualizacji pogramu Bocian obowiązującego od 01.01.2015 r.

 

Aktualizacja programu Bocian obowiązującego od 01.01.2015 r.

 

  1. NFOŚiGW informuje o wprowadzeniu nowej, dodatkowej oferty  oprocentowania do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii” obowiązującego od 01.01.2015 r. tj. oprocentowanie na warunkach rynkowych, nie stanowiące pomocy publicznej.

 

Na skutek wprowadzonej zmiany Wnioskodawca może  dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW:

  1. na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku); albo
  2. na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej).

 

Zmiana umożliwia wybór wyższego oprocentowania pożyczki NFOŚiGW przez te podmioty, które nie są zainteresowane dofinansowaniem stanowiącym pomoc publiczną.

Oferta skierowana jest również do podmiotów, które rozpoczęły ale nie zakończyły realizacji przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku w NFOŚiGW.

 

  1. Oprocentowanie na warunkach rynkowych – szczegóły oferty

Stopa oprocentowania pożyczki nie może być niższa niż stopa referencyjna.

Stopa referencyjna[1] stosowana jest jako odpowiednik stopy rynkowej i ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się poprzez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej w punktach bazowych (p.b).

Stopa bazowa ustalana jest przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Stopa bazowa obliczana jest w oparciu o jednoroczną stopę IBOR (w przypadku Polski jest to WIBOR) zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Tak ustalona stopa bazowa obowiązuje od dnia 1 stycznia każdego roku. Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, Komisja Europejska aktualizuje stopę bazową za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące odbiega o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zaczyna obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

  1. tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
  2. poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

Rating ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, natomiast poziom zabezpieczeń dla wszystkich pożyczek NFOŚiGW jest przyjmowany jako wysoki.

W konsekwencji marża zależy jedynie od sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Dla nowoutworzonych przedsiębiorstw, nieposiadających historii kredytowej, poziom zastosowanej marży nie może być niższy niż 400 p.b. (punktów bazowych).

Tabela marż w p.b. oraz proponowanego oprocentowania pożyczki przy wysokim poziomie zabezpieczeń oraz stopie bazowej na poziomie 1,76% (od 01.06.2015 r.) :

Kategoria ratingu

Marża w punktach bazowych

Proponowane oprocentowanie przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej

Wysoki (AAA-A)

60

2,36%

Dobry (BBB)

75

2,51%

Zadowalający (BB)

100

2,76%

Niski (B)

220

3,96%

Zły/Trudności finansowe (CCC i poniżej) oraz podmioty bez historii kredytowej

400

5,76%

 

Poniżej NFOŚiGW udostępnia arkusz kalkulacyjny wraz z instrukcją, który pozwoli na wstępne, samodzielne zweryfikowanie ratingu i określenie wysokości oprocentowania (przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej dla Wnioskodawcy). Wyliczenie może być pomocne Państwu przy wyborze wariantu oprocentowania pożyczki NFOŚiGW.

Przed skorzystaniem z kalkulatora prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Arkusz kalkulacyjny

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę oprocentowania na warunkach rynkowych, rating oraz wyliczenia dotyczące wysokości oprocentowania muszą zostać zweryfikowane i zaakceptowane przez NFOŚiGW.

Poniżej zaktualizowana treść programu:

Program

 

[1] Metoda ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych określona została w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6)

 

.

powrót
do góry