Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”

02-04-2019, 13:05

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”.

Program ma na celu dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez realizację następujących rodzajów przedsięwzięć:

1) Rekultywacja, remediacja gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością wydobywczą.

2) Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji:

  • ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia lub przeróbki surowców;
  • umożliwiających odzysk odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców;
  • umożliwiających zagospodarowanie kopalin towarzyszących, odpadów lub wód przemysłowych.

3) Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji ograniczających emisję gazów cieplarnianych lub szkodliwych substancji do środowiska.

4) Ochrona powierzchni ziemi, zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej lub otworowej między innymi poprzez podsadzanie, wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, wzmacnianie filarów, lokowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub likwidację pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.

5) Ujmowanie, odprowadzanie lub uzdatnianie wód kopalnianych, w tym wód zasolonych.

6) Redukcja emisji hałasu.

7) Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie lub kopalnianych stacji ratownictwa górniczego w aparaturę, sprzęt ratowniczy.

8) Wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania.

9) Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin.

10) Badania, prace dla ochrony środowiska w górnictwie.

Konsultacje zakończą się 10.04.2019 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres:  Beata.Kus@nfosigw.gov.pl, Anna.Wscisel@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

pp gornictwo.docx
pp gornictwo.docx - (48,05 KB) Program priorytetowy
kat kosztow kwal gornictwo 2019.docx
kat kosztow kwal gornictwo 2019.docx - (19,1 KB) Koszty kwalifikowane

.