Akty prawne/interpretacje

  

1.

Formularze składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną i pomoc de minimis.

Obowiązek ich złożenia (wraz z wnioskiem o dofinansowanie) wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc
formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc - (33,5 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (wersja do edycji)
formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx
formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx - (82,93 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż: pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja do edycji)_obowiązuje dla wniosków składanych od 11.03.2016

Formularze do pomocy de minimis od 14 listopada 2014

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie Komisji regulujące udzielanie pomocy de minimis na ogólnych warunkach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowego formularza informacji przedkładanego przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach wskazanej pomocy de minimis (nie mylić z pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dla której formularz zamieszczono wyżej).

W konsekwencji w dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie zmiana krajowego rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). Wprowadza ona już nowy Formularz informacji, który wnioskodawca będzie musiał załączać do wniosku o dofinansowanie

Wprowadzono przy tym również dodatkowy Formularz informacji, który powinien być przedkładany przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w związku z wykonywaniem przez nich usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012)).

Poniżej oba Formularze informacji w wersji do edycji.

formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx
formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx - (78,36 KB) Formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013_zwykła de minimis
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx - (82,09 KB) Formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 360/2012_de minimis rekompensata

 

2.

Załącznik Część A.1 do wniosku - część Wniosku, którą należy - jeżeli nie zostało inaczej określone - wypełnić w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) i tym samym stanowi pomoc publiczną.
Należy przedstawić sekcję ‘Informacje ogólne” oraz sekcję właściwą dla przeznaczenia wnioskowanej pomocy (sekcji, które nie odnoszą się do wnioskowanego dofinansowania nie przedstawia się).

Poniżej znajduje się plik Części A.1

 

3.

Dokumenty w zakresie przepisów pomocowych do pobrania:

Nowość! Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations

poradnik_pomoc_publiczna_mrr.pdf
poradnik_pomoc_publiczna_mrr.pdf - (1,54 MB) Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej, MRR, marzec 2008 r.
vademecum_on_rules_09_2008_pl.pdf
vademecum_on_rules_09_2008_pl.pdf - (545,55 KB) Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, KE, wrzesień 2008 r.
broszura_pomoc_publiczna_uokik.pdf
broszura_pomoc_publiczna_uokik.pdf - (494,16 KB) Pomoc publiczna, UOKiK, 2009 r.

 

4.

Akty prawne określające warunki udzielenia pomocy publicznej:

 

 
Lp.
Dokument
Numer programu pomocowego/nr identyfikacyjny pomocy podlegającej przepisom
o wyłączeniach grupowych
Numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu
Przeznaczenie pomocy
OBOWIĄZUJĄCE
Unijne
 1.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8)

- -

pomoc de minimis (poza produkcją rolną i rybołówstwem)

 

 

pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

 

 

 

pomoc de minimis na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

 

 

 2.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1)

Zmiana ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Pytania i odpowiedzi KE do rozporządzenia:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

- -  
 3. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r., str. 1) - - pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę
4.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209, z 23.07.2013, str. 1)

- - pomoc regionalna
5. - - pomoc stanowiąca rekompensatę za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
6. NOWOŚĆ!  Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. C 262 z dnia 19.07.2016, str. 1)      
Krajowe
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) SA.44685(2016/X)   pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
2.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 540)

zmiana ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 787)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)

SA.41730(2015/X)   inwestycyjna pomoc regionalna
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1810, z 2017 r. poz. 1209) SA.43907   pomoc na ochronę środowiska (wysokosprawna kogeneracja) - POIiŚ 2014-2020
4.
SA.43904
 

pomoc na ochronę środowiska (efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy) - POIiŚ 2014-2020

5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 866) SA.46088(2016/X)   pomoc na ochronę środowiska (efektywność energetyczna) - POIiŚ 2014-2020
6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1941) SA.47030(2016/X)   pomoc na OZE - POIiŚ 2014-2020
7. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe SA.44609 (2016/N)  
pomoc na retencję - POIŚ 2014-2020
8. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów SA.45380 (2016/N)  
pomoc na przeciwdziałanie pożarom lasów
- POIŚ 2014-2020
Archiwalne
1. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.) - rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2013 r.

 
XR 18/2007
-
Pomoc regionalna
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908) - rozporządzenie obowiązywało do 29.12.2015 SA.36499(2013/N) C(2014)4024 pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
3. 
K(2007)4676
Pomoc horyzontalna – czystsza i energooszczędna produkcja oraz oszczędzanie surowców
4. 
K(2007)4291
Pomoc horyzontalna – OZE
5. 
K(2007)3214
Pomoc horyzontalna – dostosowanie składowisk odpadów
6. 
K(2007)6192
Pomoc horyzontalna – poprawa jakości paliw i technologii silnikowych
7. 
K(2007)5190
Pomoc horyzontalna – lotne związki organiczne
8. 
 
K(2007)3368
Pomoc horyzontalna – redukcja emisji ze źródeł spalania paliw
9. 
K(2007)3367
Pomoc horyzontalna – BAT (Best Available Techniques)
10.
X 328/2009
-
Pomoc regionalna,
Pomoc horyzontalna –
POIiŚ Działanie 9.1
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej (Dz. U. Nr 72, poz. 461). - rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2015 r.
(dystrybucja ciepła)
N 56/2009 (dystrybucja energii)
K(2009)5075
 
K(2009)5500
POIiŚ Działanie 9.2
12.          

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. Nr 9, poz. 55) - rozporządzenie obowiązywało do 30.06.2014

-
-
Pomoc de minimis – POIiŚ Działanie 4.1
13.          
X 621/2009
-
Pomoc horyzontalna - badania środowiska
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. poz. 580) za Decyzją Rady z dnia 10 grudnia 2010 r.w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336, z dnia 21.12.2010, str. 24) - rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2015     pomoc w sektorze węgla
15.          

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006, str. 5) - obowiązywało do 30.06.2014

-
-
Pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa
16.          
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21.12.2007, str. 35) - rozporządzenie obowiązywało do 30.06.2014 r.
 
-
-
Pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej
17.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego 2008-2010) - decyzja obowiązywała do 31.12.2010 r.

     
18.          
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2008 r. (Pomoc dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe)
- obowiązywała do dnia 31.12.2013 r.
K(2008)1193
Pomoc indywidualna dla PGL LP
19. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24 marca 2010 r. (Pomoc w sektorze leśnym - Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych) N 635/2009 K(2010)172
Pomoc indywidualna dla PGL LP –
POIiŚ Działanie 2.2
20. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24 marca 2010 r. (Pomoc dla sektora leśnictwa - Pomoc dla Lasów Państwowych na projekty retencyjne) N 636/2009 K(2010)1244
Pomoc indywidualna dla PGL LP –
POIiŚ Działanie 3.1
21.          

- zasadniczo obowiązywało do dnia 30.06.2014 r.

-
-
 
22.          
-
-
 
23.          
 
 
 
 
 
 
 

 

powrót
do góry