Akty prawne/interpretacje

  

1.

Formularze składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną i pomoc de minimis.

Obowiązek ich złożenia (wraz z wnioskiem o dofinansowanie) wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx
formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_de_minimis_obowiazuje_od_11.03.2016.xlsx - (82,93 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż: pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja do edycji)_obowiązuje dla wniosków składanych od 11.03.2016
formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx
formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx - (78,36 KB) formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013_zwykła de minimis
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx
formularz_de_minimis_360_2012.xlsx - (82,09 KB) formularz przedkładany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 360/2012_de minimis rekompensata
formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc
formularz_informacja_o_wnioskowanej_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_i_rybolowstwie.doc - (33,5 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (wersja do edycji)

 

2.

Akty prawne określające warunki udzielenia pomocy publicznej:

 

 
Lp.
Dokument
Numer programu pomocowego/nr identyfikacyjny pomocy podlegającej przepisom
o wyłączeniach grupowych
Numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu
Przeznaczenie pomocy
OBOWIĄZUJĄCE
Unijne
 1.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9)

wraz ze zmianą:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012, str. 8)

- -

pomoc de minimis (poza produkcją rolną i rybołówstwem)

 

 

pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

 

 

 

 

 

 

pomoc de minimis na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

 

 

 2.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1)

Zmiana ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Pytania i odpowiedzi KE do rozporządzenia:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

- -  
 3. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200, z 28.06.2014 r., str. 1) - - pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę
4.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209, z 23.07.2013, str. 1)

- - pomoc regionalna
5. - - pomoc stanowiąca rekompensatę za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
6. NOWOŚĆ!  Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. C 262 z dnia 19.07.2016, str. 1)      
Krajowe
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) SA.44685(2016/X)   pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
2.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 540)

zmiana ww. rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 787)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)

SA.41730(2015/X)   inwestycyjna pomoc regionalna
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1810, z 2017 r. poz. 1209) SA.43907   pomoc na ochronę środowiska (wysokosprawna kogeneracja) - POIiŚ 2014-2020
4.
SA.43904
 

pomoc na ochronę środowiska (efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy) - POIiŚ 2014-2020

5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 866) SA.46088(2016/X)   pomoc na ochronę środowiska (efektywność energetyczna) - POIiŚ 2014-2020
6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1941) SA.47030(2016/X)   pomoc na OZE - POIiŚ 2014-2020
7. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe SA.44609 (2016/N)  
pomoc na retencję - POIŚ 2014-2020
8. Decyzja KE - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów SA.45380 (2016/N)  
pomoc na przeciwdziałanie pożarom lasów
- POIŚ 2014-2020
Archiwalne
1. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.) - rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2013 r.

 
XR 18/2007
-
Pomoc regionalna
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908) - rozporządzenie obowiązywało do 29.12.2015 SA.36499(2013/N) C(2014)4024 pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
3. 
K(2007)4676
Pomoc horyzontalna – czystsza i energooszczędna produkcja oraz oszczędzanie surowców
4. 
K(2007)4291
Pomoc horyzontalna – OZE
5. 
K(2007)3214
Pomoc horyzontalna – dostosowanie składowisk odpadów
6. 
K(2007)6192
Pomoc horyzontalna – poprawa jakości paliw i technologii silnikowych
7. 
K(2007)5190
Pomoc horyzontalna – lotne związki organiczne
8. 
 
K(2007)3368
Pomoc horyzontalna – redukcja emisji ze źródeł spalania paliw
9. 
K(2007)3367
Pomoc horyzontalna – BAT (Best Available Techniques)
10.
X 328/2009
-
Pomoc regionalna,
Pomoc horyzontalna –
POIiŚ Działanie 9.1
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej (Dz. U. Nr 72, poz. 461). - rozporządzenie obowiązywało do 31.12.2015 r.
(dystrybucja ciepła)
N 56/2009 (dystrybucja energii)
K(2009)5075
 
K(2009)5500
POIiŚ Działanie 9.2
12.          

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. Nr 9, poz. 55) - rozporządzenie obowiązywało do 30.06.2014

-
-
Pomoc de minimis – POIiŚ Działanie 4.1
13.          
X 621/2009
-
Pomoc horyzontalna - badania środowiska
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. poz. 580) za Decyzją Rady z dnia 10 grudnia 2010 r.w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336, z dnia 21.12.2010, str. 24) - rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2015     pomoc w sektorze węgla
15.          

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006, str. 5) - obowiązywało do 30.06.2014

-
-
Pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa
16.          
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21.12.2007, str. 35) - rozporządzenie obowiązywało do 30.06.2014 r.
 
-
-
Pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej
         
         
         
         
17.          

- zasadniczo obowiązywało do dnia 30.06.2014 r.

-
-
 
18          
-
-
 
19.          
 
 
 
 
 
 
 

 

.

powrót
do góry