Informacje ogólne

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z 15 Partnerami na terenie całego kraju (14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, którzy będą Cię wspierać, doradzając nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE). W każdym regionie znajdziesz grupę profesjonalnych doradców energetycznych, którzy nieodpłatnie udzielą Ci pomocy poprzez:  

  • wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji
  • wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji 
  • przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych  
  • wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej 
  • szkolenia dla energetyków gminnych

Z usług doradców energetycznych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne 
  • przedsiębiorstwa
  • sektor publiczny, w tym JST
  • sektor mieszkaniowy, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego dla Projektu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba udzielonych konsultacji 

 szt.

50 000 

2023

Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym

szt.

1 200

2023

Liczba utworzonych platform internetowych w zakresie wymiany doświadczeń

szt.

1

2023

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym

szt.

800

2023

Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych

osoby

 85

2023

.

powrót
do góry