Cele Projektu

Projekt jest realizowany poprzez uzyskanie celu głównego, który składa się z trzech celów szczegółowych. Poniżej został zaprezentowany cel główny oraz trzy cele szczegółowe.

Cel ogólny: Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

„Zgodnie z celem ogólnym wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych realizacji unijnego celu 3x20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.”

 • Wsparcie realizacji unijnego celu 3x20 (w przypadku Polski 20/20/15)
 • Zidentyfikowanie barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki
 • Wsparcie doradcze dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

„W zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki zwiększenie świadomości społecznej, uzależnione jest od prawidłowego wdrożenia Projektu Doradztwa Energetycznego i skutecznego dotarcia do wszystkich uczestników mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu ogólnego, w tym do gmin, pozostałych podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak również do osób fizycznych. Niezbędne są takie działania, które przyczynią się do przekonania gmin o zasadności tworzenia w gminach stanowisk energetyków gminnych. Ewaluacja i weryfikacja podejmowanych działań doradców będzie kluczowa w ramach celu szczegółowego 1, który będzie realizowany przez następujące przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1. Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa energetycznego. Przedsięwzięcie 1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i działań informacyjnych.”

 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;
 • Prawidłowe wdrożenie Projektu Doradztwa Energetycznego;
 • Dotarcie do wszystkich uczestników mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu głównego (w tym do gmin pozostałych podmiotów publicznych, przedsiębiorców jak również do osób fizycznych);
 • Przekonanie gmin o zasadności tworzenia w gminach stanowisk energetyków gminnych;
 • Ewaluacja i weryfikacja działań doradców.

Realizacja celu szczegółowego 1 poprzez:

 • Przedsięwzięcie 1.1. Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa energetycznego.
 • Przedsięwzięcie 1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i działań informacyjnych.

Cel szczegółowy 2: Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.

„W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawą dofinansowania projektów ze środków publicznych w tym funduszy UE będą PGN. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie ich wysokiej jakości oraz monitorowania ich wdrażania, aby jak najszybciej można było reagować na zmieniające się uwarunkowania oraz stosować środki zaradcze w przypadku pojawiania się problemów.”

 • Przygotowanie i wdrożenie PGN
 • Monitorowanie wdrażania PGN

Cel szczegółowy 3: Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

„Zapewnienie wysokiej jakości nieodpłatnych usług doradczych w zidentyfikowanych obszarach tematycznych, może przyspieszyć absorbcję środków funduszy UE oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Cel szczegółowy 3 realizowany będzie poprzez usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie EE i OZE oraz usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE. Wsparcie doradcze zgodnie z zapisem SzOOP skierowane będzie do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych i wpłynie w głównej mierze na przygotowanie do dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ. Zgodnie z SzOOP 2014-2020 wsparcie doradcze będzie udzielane w ramach I osi priorytetowej POIiŚ „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Planuje się, że wsparcie będzie również udzielane w ramach RPO.”

 • Usługi doradcze mają przyspieszyć absorbcję środków UE
 • Usługi doradcze związane są m.in. z:
  • przygotowaniem inwestycji w zakresie EE i OZE
  • aplikowaniem o środki UE (wsparciem projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ i RPO)
 • Wsparcie skierowane jest do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych
 • Wsparcie doradcze prowadzone jest w ramach I osi priorytetowej POIiŚ „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
 • Wsparcie udzielane jest również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

.

powrót
do góry