Informacje prasowe

Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

25-03-2019, 12:47

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczania wskaźników rezultatów, pomoc publiczna, zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów – to tematy bezpłatnego szkolenia z dwóch unijnych poddziałań z zakresu wytwarzania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) i wysokosprawnej kogeneracji. Spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na 10 kwietnia br.

Na szkolenie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy rejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie1osi-poiis-2019/, który będzie aktywny do 5 kwietnia br. do godz. 15:00. Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Chodzi o poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w którym można starać się o dofinansowanie od 30 marca do 28 kwietnia 2019 r. Poddziałanie, z budżetem 200 mln zł, adresowane jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie kierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Drugim tematem szkolenia będzie poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, dla którego nowy nabór wniosków NFOŚiGW ogłosi niebawem. To szansa na dofinansowanie – inwestycji z zakresu wysokosprawnej kogeneracji – dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych. W przygotowywanym konkursie pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

.

powrót
do góry