Aktualności

Zapraszamy do konsultacji projektu programu „Ryś”

13-08-2015, 15:31

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji projekt pilotażu programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Założonym celem programu jest przede wszystkim poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców. Chcemy wykorzystać dobre doświadczenia NFOŚiGW przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne i odpowiadać na oczekiwania rynku. Zakładanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Poza korzyściami finansowymi dla Beneficjentów, program przyniesie znaczący efekt edukacyjny, a najistotniejszą korzyścią dla społeczeństwa będzie poprawa jakości powietrza.

Program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Proponowany budżet na lata 2015-2023 wynosi 300 mln zł.

Program w założeniach będzie obejmować przede wszystkim prace ociepleniowe budynku, ale przewidziano też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła. Beneficjent będzie miał możliwość podejmowania indywidualnych decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, polegających na realizacji jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac (patrz: schemat). Połączenie kilku elementów z grupy Prace termomodernizacyjne będzie dodatkowo premiowane dotacją.

NFOŚiGW założył udzielanie dofinansowania w formie dotacji na koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia oraz na koszty niezbędnej dokumentacji projektowej. Planuje się, że koszty inwestycji będą dofinansowane w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego dotacja będzie dotyczyła jedynie przedsięwzięć termomodernizacyjnych złożonych z kilku elementów oraz montażu wentylacji mechanicznej. Przewidywana wysokość dotacji: od 10% do 30%. Wymiana źródeł ciepła oraz zastosowanie OZE będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu. Alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła.

Przedstawione w projekcie programu wartości liczbowe, stanowią jedynie przybliżenie, przyjęte przez Narodowy Fundusz w celu wskazania kierunku działań w obszarze termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W wyniku prowadzonych konsultacji oraz przy uwzględnieniu prowadzonych badań społecznych przy wykorzystaniu ankiet zapisy programu mogą się zmienić.

Zależy nam, aby program odpowiadał na zgłaszane w badaniach zapotrzebowanie i wpisywał się oczekiwania odbiorców oraz przyczyniał się do rozwoju gospodarki niskooemisyjnej i poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 28 sierpnia 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: rys@nfosigw.gov.pl.

Pliki do pobrania

pp rys 20150813.pdf
pp rys 20150813.pdf - (699,8 KB) Projekt programu priorytetowego "Ryś"
rys - formularz uwag.docx
rys - formularz uwag.docx - (15,77 KB) Formularz do zgłaszania uwag

.