Aktualności

Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

19-05-2015, 14:45

Jednym z celów dwóch organizowanych przez NFOŚiGW Dni Otwartych (pierwszy - 18 lutego 2015 r.; drugi – 13 maja 2015 r.) było udzielenie naszym potencjalnym beneficjentom praktycznych porad i wskazówek przy przygotowaniu projektów, które mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego w ramach szerokiej oferty programowej Narodowego Funduszu. Dni Otwarte, które będziemy kontynuować, służą również do bezpośredniej współpracy z potencjalnymi beneficjentami, którym możemy udzielić pomocy w przygotowaniu bezbłędnych i jakościowo dobrych wniosków. Zdarza się bowiem, że wnioskodawcy popełniają dość proste błędy w aplikowaniu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu. Aby poprawić jakość składanych do NFOŚiGW wniosków publikujemy poniżej listę najczęściej popełnianych błędów zidentyfikowanych już na etapie oceny formalnej wniosków.

 

Najczęściej popełniane BŁĘDY FORMALNE przez wnioskodawców

 1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest niezgodny z zakresem konkursu.
 2. Wnioskodawca nie mieści się w katalogu Beneficjentów.
 3. Wniosek jest złożony bez zastosowania GWD i na innym niż na obowiązującym formularzu wniosku - Brak wersji elektronicznej wniosku w GWD, tylko wersja papierowa w momencie, gdy wymagane są obie formy.
 4. Wniosek w wersji papierowej jest z nadrukiem „Wydruk roboczy”.
 5. Dokument jest podpisany przez osobę nieupoważnioną:
 • brak dokumentu potwierdzającego osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
 • złożono podpis w ePUAP przez osobę bez upoważnienia do reprezentowania  Jednostki
 1. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze np.:
 • zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie
 • planu finansowania projektu ze wskazaniem kosztów finansowanych z pożyczki NFOŚiGW
 • planu wystąpień o środki płatności
 1. Błędy w załącznikach:
 • brak prawomocnych dokumentów np.: pozwolenia na budowę
 • załączniki dotyczą innych podmiotów, niż wnioskodawca
 1. Uchybienia w podpisach:
 • brak podpisu – jest tylko pieczątka
 • brak daty przy podpisie
 • brak pieczątki imiennej kierownika jednostki – tylko parafa
 1. Forma i intensywność dofinansowania jest niezgodna z konkursem np.: wnioskodawca wnioskuje o 100% dofinansowania w formie dotacji, a może się starać jedynie o pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowanych.

.