Aktualności

Racjonalna gospodarka odpadami – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie on-line

15-10-2020, 07:34

Spotkanie z ekspertami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się 17 listopada w godz. 10:00-14:00. Szkolenie będzie poświęcone zasadom dofinansowania budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji.

Uczestnicy będą mieli też szansę na zdobycie wiedzy o formularzu wniosku o dofinansowanie, wymaganych załącznikach, szczegółowych kryteriach wyboru przedsięwzięć i kwestiach związanych z pomocą publiczną.

Rejestracja na szkolenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkolenie-on-line-17112020-gospodarka-odpadami/ (zapisy trwają do 10 listopada do godz. 9:00).

Celem programu „Racjonalna gospodarka odpadami” jest realizacja hierarchii sposobów postępowania z odpadami przez: zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu oraz wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Budżet wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 24 sierpnia 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2022 r. (szczegóły: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/).

.