Aktualności

Oświadczenie Zarządu NFOŚiGW w sprawie nieprawdziwych doniesień mediów

04-01-2018, 08:55

NFOŚiGW nie finansuje pracownikom zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej

W związku z licznymi i nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przetargu na usługi medyczne dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd NFOŚiGW ponownie z całą mocą podkreśla, że Narodowy Fundusz nie finansował, nie finansuje i nie zamierza finansować żadnych usług medycznych z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia, w tym analizowanej z tak dużym zainteresowaniem mediów – medycyny estetycznej. Informacje jakoby NFOŚiGW opłacał lub chciał opłacać pracownikom z publicznych pieniędzy zabiegi upiększające są kłamstwami, które wprowadzają opinię publiczną w błąd i wzniecają negatywne emocje społeczne.

NFOŚiGW jako pracodawca – wywiązując się z prawnego obowiązku gwarantowania pracownikom opieki medycznej – opłaca osobom zatrudnionym w Narodowym Funduszu jedynie podstawowe pakiety medyczne w zryczałtowanej kwocie 92 zł miesięcznie. Obejmują one – bezpłatnie dla pracownika – przede wszystkim usługi z zakresu medycyny pracy, a także między innymi porady lekarskie, konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, radiologiczne, endoskopowe i inne oraz programy rehabilitacyjne i promocji zdrowia. W ich zakres w żadnym stopniu nie wchodzi natomiast medycyna estetyczna, ani nawet pobyt w szpitalu, czy leczenie stomatologiczne lub rehabilitacja. Wspomniane pakiety stwarzają jedynie możliwość korzystania przez pracowników z tych dodatkowych usług – jednakże za indywidualną odpłatnością i bez jakiegokolwiek udziału finansowego ze strony NFOŚiGW. Usługi płatne finansowane przez pracownika są oferowane tylko potencjalnie, wyłącznie do wyboru pracownika.

Działanie NFOŚiGW jako pracodawcy jest całkowicie zgodne z prawem i nie wykracza poza przyjęte standardy. Medycyna estetyczna w dzisiejszym rozumieniu to głównie leczenie i przywracanie do sprawności po wypadkach, podnoszenie ich ofiarom komfortu życia oraz dawanie szansy na normalne funkcjonowanie w przyszłości. Usługi z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia, w tym zabiegi chirurga-plastyka oraz specjalne zniżki i rabaty, są obecnie rutynowo umieszczane w wykazach oczekiwanych usług medycznych – w postępowaniach udzielanych zamówień publicznych przez wielu pracodawców, w tym także pracodawców z sektora finansów publicznych.

Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW zawierało taką właśnie, powszechną i standardową ofertę rynku usług medycznych. Jednakże, chcąc uniknąć jakichkolwiek wieloznaczności w medialnym przedstawieniu tej oferty, a tym bardziej niedokładnych, nierzetelnych czy tendencyjnych interpretacji, z czym mamy do czynienia w ostatnich doniesieniach, NFOŚiGW zmienił swoją Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wszelkie usługi medyczne odpłatne dla pracowników zostały usunięte
i skwitowane krótkim zapisem: „Pozostałe usługi dostępne u Wykonawcy świadczone będą zgodnie
z ogólnymi zasadami dotyczącymi świadczenia tych usług u Wykonawcy”. Decyzja ta została podjęta w obliczu oszczerczej kampanii medialnej, która w sposób bezpodstawny i nieuprawniony uderza
w Ministra Środowiska oraz – pośrednio – także w pracowników NFOŚiGW.

W podsumowaniu czujemy się jeszcze w obowiązku przypomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy – jako pracodawca – ma obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikom w zakresie standardowych usług leczniczych oraz usług medycznych. Ta zasada prawa pracy koreluje z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 161 (Genewa, 26 czerwca 1985 r.) dotyczącą pracowniczych służb zdrowia.

.

powrót
do góry