Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

29-05-2020, 09:29

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  

ogłasza konkurs projektów w ramach działania

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

KONKURS NR POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna