Nabór wniosków

Nabór konkursowy POIiŚ 2014-2020 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE

01-12-2016, 15:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Konkurs nr POIS/1.1.1/1/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.12.2016 r. do 01.03.2017 r..

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej  wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 210  mln PLN

Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową jest dostępne na stronie internetowej poświęconej POIiŚ 2014-2020 (nastąpi przekierowanie).

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry