Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 1.3.2 POIiŚ

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS nr POIiS. POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

Termin: 24 kwietnia 2017r., godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: Ogólne informacje dotyczące Poddziałania 1.3.2; Wniosek o dofinansowanie; Generator wniosku o dofinansowanie; Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Poddziałania 1.3.2; Analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe dla Działania 1.3.2; Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania; Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Poddziałania 1.3.2; Procedury zawierania umów.

Termin zgłoszeń do dnia 20 kwietnia do godz. 10.00.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

 

UWAGA:

brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.) w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Instytucja: *
Nazwisko: *
Imię: *
Miasto *
Numer telefonu: *
Adres e-mail: *
powrót
do góry