Formularz zgłoszeniowy na szkolenie, działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020 wrzesień 2019

Zapraszamy do wypenienia formularza na bezpłatne szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

- inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru

- 6 września 2019 r.

- 13 września 2019 r.

w naszej siedzibie na ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.
Rozpocznie się o godz. 10.00 Rejestracja uczestników od godz. 9.30.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW);
  2. inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ankiety i udziału w szkoleniu, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, warunkuje jednak udział w szkoleniu.
Wnioskodawca (nazwa potencjalnego Beneficjenta): *
Nazwisko: *
Imię: *
Adres e-mail: *
Numer telefonu:
Województwo: *
Miejscowość: *
Termin szkolenia:

.

powrót
do góry